Комплексною програмою розвитку фінансового сектора на період 2015-2020 рр., яка була затверджена Національною радою реформ пропонується ініціювати створення в Україні інституту фінансового омбудсмена.

Проблема захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні – не нова, але підхід до створення фінансового омбудсмена завжди був фрагментарним.

Наприклад, Ліга страхових організацій України неодноразово виступала з ініціативою щодо створення страхового омбудсмена. При Асоціації українських банків тривалий час діяв Третейський суд.

Врешті-решт, сьогодні в Україні відсутні органи досудового врегулювання спорів між фінансовими установами та споживачами. Хоча такі органи функціонують у багатьох країнах світу.  

Наприклад, у Вірменії, Австралії, Великій Британії, Малайзії, Нідерландах, Фінляндії фінансовий омбудсмен є єдиним для всього фінансового сектору, в Бельгії, Канаді, Греції, Італії, Казахстані, Новій Зеландії, Польщі, Швейцарії – це окремий орган для одного або більше сегментів фінансового ринку. У формі комітету зі справ захисту прав споживачів омбудсмен представлений у Данії та Швеції, в якості департаменту скарг у складі фінансового регулятора на Мальті та в Іспанії. У Латвії та Литві він функціонує в рамках державного органу із захисту прав споживачів.

Основне завдання створення інституту фінансового омбудсмена в Україні  – це імплементація принципів, передбачених G20 та директивами ЄС, що стане запорукою інтеграції до міжнародних мереж фінансового омбудсмена.

В Україні спори між споживачами та фінустановами розглядаються виключно судами та в обмежених випадках надсилаються скарги регуляторам.

Причому ефективність такої взаємодії доволі низька. Відтак, довіра до судів у 2015 році становить 5%. Суди демонструють свою неефективність, затягування розгляду справ та корумпованість у вирішенні спорів.


До речі, в ЄС успішно функціонують більше 50 підходів із позасудового врегулювання спорів у сфері фінансових послуг.


Новий інститут має стати неупередженим, незалежним та допомагати у вирішенні суперечок мирним шляхом, не доводячи справу до суду. Це у свою чергу має додатково розвантажити суди. Це також дозволить зняти навантаження на регуляторів. За 2014 рік було понад 36 тис. звернень від фізичних осіб. Переважно вони були направлені на НБУ – 25262 звернення, до НКФП - 9645 звернень та до НКЦПФР – 1128 звернень.


Наявність нової інституції дозволить створити «єдине вікно» для звернень, процедурно вирішення спору не перевищуватиме 3 місяців, охоплюватиме весь фінансовий сектор, а отже матиме узагальнення правозастосовної практики та забезпечуватиме завершеність циклу роботи.


Вважаю за доцільне почати обговорення Концепції створення фінансового омбудсмена в Україні та підтримую розробку законопроекту ЗУ «Про фінансового омбудсмена».


Why Do We Need a Financial Ombudsman?

Ruslan Demchak, Member of Parliament, Deputy Chairman of Parliamentary Committee on Financial Policy and Banking on the establishment of the Institute of Financial Ombudsman in Ukraine.

 

The Comprehensive Programme of the Financial Sector Development for the period of 2015-2020, which was approved by the National Council of Reform Plans, provided for the establishment of the Institute of Financial Ombudsman in Ukraine.

 

The problem of protection of the rights of consumers in the financial services in Ukraine is not new, but the approach to the establishment of the Financial Ombudsman has always been fragmented.

 

For example, the League of Insurance Organizations of Ukraine has repeatedly acted with initiative to establish the Insurance Ombudsman. The Association of Ukrainian Banks had a specialized Tribunal for a long time.

 

Furthermore, at the moment, there are no alternative to the court proceedings disputes settlement mechanism between financial institutions and consumers in Ukraine. However, such bodies exist and operate in many countries. For example, Armenia, Australia, the United Kingdom, Malaysia, the Netherlands and Finland have established a united institute of the Financial Ombudsman for the entire financial sector. Belgium, Canada, Greece, Italy, Kazakhstan, New Zealand, Poland and Switzerland established separate bodies for one or several segments of their financial markets. Denmark and Sweden established the Institute of the Financial Ombudsman in the form of Committee of Consumer Protection. Malta and Spain established the Institute of the Financial Ombudsman as the complaints department of the financial regulator. In Latvia and Lithuania it operates under the authority of the State Consumer Protection organization.The main objective of the establishment of the Institute of Financial Ombudsman in Ukraine is to implement the principles provided for by G20 and EU directives which will ensure integration into the international network of financial ombudsman.

 

In Ukraine disputes between consumers and financial institutions are almost exclusively settled by the courts and, in certain limited cases, through the complaints procedure to the relevant regulators.
Moreover, the effectiveness of such dispute settlement is quite low. Therefore, confidence in the courts in 2015 is 5%. The Ukrainian courts demonstrate their inefficiency through delayed proceedings and corruption in resolving disputes.

 

In comparison, in the EU there are more than 50 alternative disputes settlement mechanisms in the financial services.

 

The new institution shall become an impartial, independent institution that will facilitate amicable dispute settlement as an alternative to court proceedings. This in turn will also relieve the courts from an overload of cases. It will also relieve the burden currently placed on the regulators. In 2014 there were over 36 thousand applications from individuals. The majority of the complaints were sent to the National Bank of Ukraine - 25 262; National Committee of Financial Services – 9645; and to the National Securities and Stock Market Commission - 1,128 complaints.

 

The establishment of the new institution will create a single body for complaints, where the procedural dispute resolution shall not exceed three months. It shall cover the entire financial sector and, therefore, unify the law enforcement procedure, and ensure the completion of the dispute resolution process.

 

I believe it is necessary to start a discussion on the establishment of the Financial Ombudsman in Ukraine, and I also support drafting of the Law of Ukraine "On Financial Ombudsman".